Lagkamper starter klokken 17.00 på hverdager. Lørdag og søndag klokken 11.00. Alle fire baner blir opptatt ca. 1,5 time. Deretter benyttes to baner til dobbel.
Lagkamper og organisert trening har alltid førsteprioritet på banene.
Kalenderen viser ALLE kamper, både hjemme og borte, så du må klikke den aktuelle datoen for å se om det er hjemmekamp, eller se de oppsatte Aktivitetskalender rundt banene.

LOV FOR PRINSDAL TENNISKLUBB

Stiftet 28. februar 1989 av Hauketo Husmorslags gymgruppe.

Vedtatt 28. februar 1989 med senere endringer senest av 17.03.92

 

§ 1: Formål

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
Klubbens formål er drive med tennisaktiviteter organisert i Norges Idrettsforbund.

 

§ 2: Organisatorisk tilknytning

Klubbeb er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Oslo Idrettskrets.

Klubben er medlem av Norges Tennisforbund

Klubben hører hjemme i Oslo Kommune, og er medlem av idrettens kontaktutvalg i kommunen.

 

§ 3: Medlemmer

Alle som lover å overholde klubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser, kan bli tatt opp som medlem.

Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledds og medlemmers, samt klubbens lover og bestemmelser.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag første kontigent er betalt.

Styret har rett til å begrense inntaket av nye medlemmer dersom dette er nødvendig for å hindre at medlemstallet blir uforholdsmessig høyt i forhold til det antall baner klubben disponerer.

 

§ 4: Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett på klubbens møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde laget kontigent.

Alle medlemmer som har stemmerett, og som ikke er arbeidstakere i klubben, er valgbare til tillitsverv i klubben og som representant til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon.

 

§ 5: Innmeldingsavgift og årskontigent

Innmeldingsavgiften betales ved innmelding og gjelder inntil medlemskapet opphører.
Det betales ikke ny innmeldingsavgift ved overgang fra juniormedlemskap eller familiemedlemskap til voksent medlemskap.

Årskontigenten fastsettes av årsmøtet og betales innen 30. april hvert år. Banene kan ikke benyttes før årskontigent er betalt.
Medlemmer under 17 år (juniorer), pensjonister og skoleelever under 20 år betaler en lavere kontigent. Aldersgrensen regnes pr. 1. januar i kalenderåret. I helt spesielle tilfeller kan styret frita for betaling av årskontigent.

Medlemmer som skylder kontigent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter og kan av styret strykes som medlem i klubben. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontigent er betalt.

 

§ 6: Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste.

Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal framgå av klubbens budsjett og regnskap.

 

§ 7: Habilitet

For klubbens tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIF's habilitetsregler, jfr, NIF's lov § 2-7.

 

§ 8: Straffesaker

For alle straffesaker gjelder NIF's lov kapittel 11 (NIF's straffebestemmelser).

 

§ 9: Årsmøte

Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest 3 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 2 uker før årsmøtet.

Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på saklisten senest 2 uker før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av sakliste.

 

§ 10: Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av klubben.

 

§ 11: Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemning, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemning. Stemmesedler som er blanke, eller kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemningen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

§ 12: Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 1. Behandle klubbens årsmelding.
 2. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
 3. Behandle innkomne forslag.
 4. Fastsette innmeldingsavgift og årskontigent.
 5. Vedta klubbens budsjett.
 6. Bestemme klubbens organisasjon (jfr. § 15).
 7. Velge:
  a) Styre bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer og fire styremedlemmer.
  b) Revisor og dennes stedfortreder.
  c) Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet.
  d) Valgkomite

 

§ 13: Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemme krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinær årsmøter med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

§ 14: Styret

Klubben ledes av styret som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
 2. Oppnevne etter behov grupper/komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi i henhold til de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

Styret v/leder og et styremedlem i fellesskap kan forplikte klubben i enhver henseende, herunder også i forbindelse med rettsstiftelser vedrørende fast eiendom.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det, eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.
Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

Leder har den daglige ledelsen av klubben. Leder skal anvise alle utbetalinger og lede styrets forhandlinger og klubbens møter hvis ikke annet er fastsatt. Leder skal påse at valg, adresseforandringer o.l. som har interesse for krets og forbund, blir meldt. Lederen må sammen med kassereren og revisor sende inn oppgaver over klubbens medlemmer pr. 1. januar til overordnede instanser.

Nestleder fungerer som leder under dennes fravær.

Sekretæren skal føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter. Sekretæren skal i samråd med lederen før klubben korrespondanse og dessuten være klubbens arkivar.

Kassereren plikter å sette seg inn i de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser, og føre regnskap og medlemsfortegnelse i samsvar med disse. Styret bestemmer hvor stort beløp kassereren til enhver tid kan ha i kassen.

 

§ 15: Avdelinger

Klubben kan organiseres med avdelinger. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Klubbens årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger og hvordan disse skal organiseres og ledes.

For avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele klubben, og avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten styrets godkjennelse.

 

§ 16: Lovendring

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Lovendring må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

§ 17: kan ikke endres


§ 17: Oppløsning

Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre klubber anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 15.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av klubben tilfallerr klubbens eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret.

ooOoo

Kalender

Go to top